ABC Distribzuce
b

Otázky zadlužená firma

PÁR ODPOVĚDÍ NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY.

NA CO SE PTÁTE NEJČASTĚJI ?
Je výhodnější firmu převést, nebo dát do insolvence ? Jak probíhá prodej a převzetí společnosti ? Kolik stojí převzetí společnosti ?
Za jak dlouho nebudu ve firmě ? Rychlost přepisu ? Mohu změnit sídlo firmy ? Je možno zadluženou firmu zlikvidovat ? V jakém stavu lze zadluženou firmu převzít ? Co se zaměstnanci ?

Nezávazná poptávka zdarma
Otázky zadlužená firma

Otázky zadlužená firma

Cenové otázky

Otázky zadlužená firma.
Kolik stojí likvidace společnosti ?

Finální částku ovlivňuje celá řada faktorů – závazky, úroveň účetnictví, účetní uzávěrky aj. K určení sumy je proto potřebná hloubková analýza firmy (tu provádíme zdarma). Průměrná cena likvidace společnosti se pohybuje v rozsahu 15 000–50 000 Kč.

Otázky zadlužená firma.
Kolik stojí převzetí společnosti ?

V rámci služby převzetí/odkup společnosti bohužel nelze stanovit fixní sumu. Jedná se o vysoce individuální záležitost, která potřebuje hloubkovou analýzu (tu poskytujeme zdarma). Obecně můžeme říci, že částka za převzetí/odkup společnosti začíná na částce 15 000 Kč.

Otázky zadlužená firma.
Kolik stojí služby krizového manažera ?

Cenová sazba krizového manažera se vždy odvíjí od náročnosti zakázky. Klientům nabízíme možnost využít služeb krizového manažera za podíl ve společnosti, nebo od 2 500 Kč/hod..

Jaká jsou řešení a postup ?

Otázky zadlužená firma

Otázky zadlužená firma - Jaké je optimální řešení ?

Otázky zadlužená firma radí : V tomto případě je nejlepším řešením prodej zadlužené společnosti investorovi, který ji koupí s cílem revitalizace a vezme na sebe písemné závazky zajistit nutné investice pro nezbytnou stabilizaci a ozdravení firmy.

Vzhledem k tomu, že § 68 ZOK ukládá statutárnímu orgánu učinit „všechno potřebné a rozumně předpokladatelné“ za účelem odvrácení hrozícího úpadku obchodní korporace, je prodej společnosti s cílem její revitalizace nejenom v souladu s daným ustanovením, ale zároveň plně odpovídá povinnostem statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře i s nezbytnou loajalitou vůči obchodní korporaci.

Samozřejmě, že není možné každou firmu, která se zrovna nachází v hluboké krizové situaci, revitalizovat. Ale za negativní výsledky revitalizace už ponesou odpovědnost noví statutáři, přičemž úspěšná revitalizace již sama o sobě eliminuje všechna rizika.

Je tady ještě jeden argument. Za prodej zadlužené firmy, pokud má nějaký potenciál, můžete získat od kupujícího peníze a zbavit se problémů, zatím co při insolvenci vás čekají jen další problémy.

* Revitalizace je komplex opatření zaměřených na odvrácení úpadku společnosti, zlepšení její finanční situace, jakož i obnovení a zvýšení její likvidity a solventnosti.

Otázky zadlužená firma - Jak probíhá prodej a převzetí společnosti ?

Připravíme celou obchodní transakci v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Všechny návrhy smluv obdržíte předem.

Nehledě na to, že zákon nevyžaduje podepsání dokumentů u notáře, obvykle smlouva o prodeji obchodního podílu (nebo úplatném převodu akcií) se podle přání prodávajícího podepisuje u notáře. Pak nový majitel odvolává starého jednatele a ustanoví nového.

Nový jednatel přebírá od starého jednatele kompletní dokumentaci, účetní doklady a všechny nástroje řízení společnosti v souladu se zákonnými požadavky, o čem se sestavuje předávací protokol.

Při prodeji větších zadlužených firem mohou být, podle přání obou stran, rovněž sestaveny a podepsány oběma stranami následující jednotlivé přílohy k základní smlouvě:

Přehled aktuálních závazků společnosti ke dni provedení transakce s jejich strukturalizací (závazky z obchodních vztahů, bankovní úvěry, státní instituce, dlouhodobé závazky)
Přehled pohledávek ke dni provedení transakce
Mimořádná účetní uzávěrka
Strategický plán se závazky kupujícího společnost revitalizovat, včetně závazku o poskytnutí nezbytných finančních prostředků na postupnou stabilizaci firmy
Protokol inventarizace a předání zboží na skladě, včetně jeho případného ocenění soudním znalcem nebo ověření předávacího protokolu notářem (podle požadavku prodávajícího)
Jednotlivé předávací protokoly na nemovité objekty, drahé technologické a výrobní zařízení
Podle přání prodávajícího můžeme zajistit u notáře on-line zápis do obchodního rejstříku. V tomto případě vyjdete z kanceláře notáře s výpisem společnosti z obchodního rejstříku v ruce, v němž již budou provedeny změny – zapsání nového jednatele i 100% společníka (jediný akcionář).

Otázky zadlužená firma - Je výhodnější firmu prodat (převést) nebo dát do insolvence ?

Členové statutárního orgánu mají povinnost s péčí řádného hospodáře učinit vše potřebné a rozumně předpokladatelné k odvrácení hrozícího úpadku obchodní korporace.

Pokud by soud rozhodl, že je společnost v úpadku, že je zadlužená firma a že člen nebo bývalý člen statutárního orgánu neučinil v rozporu s péčí řádného hospodáře veškeré potřebné úkony za účelem odvrácení úpadku, může za takové jednání vyvodit odpovědnost člena statutárního orgánu ve formě ručení za splnění povinností obchodní korporace (§ 68 ZOK).

Správce je pak oprávněn požadovat po členech statutárního orgánu prospěch, který na základě smlouvy o výkonu funkce získali za poslední dva roky (§ 62 ZOK).

Zcela nezávisle na insolvenčním soudu v samostatném řízení se insolvenční správce nebo kterýkoliv věřitel může domáhat po soudu určení toho, že člen odpovídá za splnění závazků korporace.

V průběhu insolvence může insolvenční soud také rozhodnout, že člen statutárního orgánu obchodní korporace, která se dostala do úpadku, nesmí vykonávat obdobnou funkci v jakékoli jiné obchodní korporaci po dobu tří let od právní moci rozhodnutí a dochází tak k jeho „diskvalifikaci“ (§ 64 ZOK).

Platné zákony dávají věřitelům nástroje, jak po jednatelích a členech představenstva vymáhat pohledávky. Ze samotného insolvenčního řízení dostane věřitel obvykle zpět jenom tři až pět procent svých pohledávek. Nelze se proto divit, že věřitelé vymáhají dluhy nejen po společnostech, které většinou nemají majetek, ale i od členů statutárních orgánů.

Otázky zadlužená firma - V jakém stavu lze zadluženou firmu převzít, přepsat ?

Společnost s.r.o, a.s., SE lze převzít, prodat i včetně zaměstnanců, výroby, leasingů, úvěrů, veškerého hmotného, nehmotného majetku. Na firmu může být uvalen konkurz, likvidace. Firmu odkoupíme také s bankovními i nebankovními dluhy, úvěry a veškerými závazky, exekucemi. Při převodu obchodního podílu nemusí být závazky vůči státním orgánům vypořádány.

Přepsat s.r.o, prodat firmu lze během několika hodin od rozhodnutí. Jak rychle převod společnosti udělat záleží na více okolnostech. Prvním z nich je např. kolik má firma jednatelů a společníků. Pokud jste ve firmě sám sobě jednatelem i společníkem (majitelem firmy), lze odkup, prodej firmy udělat velmi rychle a to i bez notáře. Stačí pouze několik ověřených podpisů( např. pošta, obecní úřad, matrika). Přepis, prodej společnosti nejrychlejším a ve většině případů i nejlevnějším způsobem, jak ukončit své podnikání.

Praktické rady

Otázky zadlužená firma

1. Aktuálně mám ve firmě zaměstnance, převezmete firmu i v tomto stavu?

Ano, vaší společnost převezmeme i v případě, že máte ve firmě zaměstnance. Vždy přistupujeme ke každé zakázce individuálně a s přihlédnutím k jejímu aktuálnímu stavu včetně budov, strojů nebo dalších závazků a pohledávek.

2. Za jak dlouho nebudu ve firmě ?

Rozvázání vašeho jména s firmou většinou trvá maximálně 14 dnů. Svou funkci ve společnosti však přestanete vykonávat v den podpisu smluvní dokumentace, nebo k datu, na kterém se dohodneme.

3. Mohu změnit sídlo firmy ?

Ano, lze změnit sídlo firmy. Tento krok je zároveň součástí našich služeb a oceníte jej především v případě, kdy firma sídlí na pozemku, který nechcete své původní firmě nadále poskytovat.

Změna sídla firmy probíhá v rámci převzetí společnosti nebo její likvidaci.

4. JE MOŽNO ZADLUŽENOU FIRMU ZLIKVIDOVAT ?

Zadlužená firma. Likvidace společnosti je proces, při kterém dojde k ukončení veškeré činnosti firmy. Výsledkem likvidace je ukončení všech smluvních a obchodních vztahů, prodej aktiv a vypořádání závazků i pohledávek. Pokud jsou splněny uvedené podmínky, dojde k výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

V případě nevypořádaných závazků, společnost nelze zlikvidovat a vymazat z OR.

Navíc, v případech, kdy likvidátor společnosti zjistí, že aktiva firmy nestačí pro úhradu závazků, že je zadlužená firma více nežli bylo na začátku možné odhadnout, pak je povinen podat návrh na insolvenci. Velkou výhodou pro Vás je to, že tento návrh (ne dříve nežli 8 – 12 měsíců po převodu společnosti) podává náš likvidátor, který byl do společnosti jmenován novým vlastníkem.

O naší společnosti

Pomáháme podnikatelům legálně ukončit jejich podnikání.

V podnikání nastávají situace, kdy se podnikatel již nemůže podnikání nadále věnovat. Do této situace se může dostat z mnoha důvodu, které mohou komukoliv z nás nastat.
Společnost ABC Distribuce s.r.o. se specializuje na Český a Slovenský trh, kde pomáhá podnikatelům od jejich každodenních starostí.

Naše mise

Odkoupit, převzít nebo zlikvidovat každou společnost, která může mít, a také nemusí mít, problémy.
Od našich klientů přebíráme společnosti v jakémkoliv stavu, a to do několika hodin od prvního kontaktu.
Naším hlavním cílem je pomoc podnikatelům od jejich starostí, na které již sami nestačí.

Odborníci na slovo vzatí

Náš tým se skládá z profesionálů na poli obchodních společností. Zaměstnáváme pouze profesionální advokáty, účetní a daňové poradce.
Podstatnou část však tvoří lidé, kteří denně komunikují s úřady a společnostmi, vůči kterým mohou mít společnosti nějaké závazky.

Hledáte způsob jak se zbavit zadlužené firmy ?


Obraťte se na nás již dnes. Zadlužená firma se dá řešit !

Hot line

+420 704 420 177

E-mail

poptavka@abcdistribuce.cz

w

Threema

BZR7T67N
42AE2V29

Otázky zadlužená firma – články

Podívejte se do vybraných článků a zjistěte, jestli nenajdete řešení.

Jak řešit dluhy firmy

Likvidace prodejem firmy

Jak začít podnikat

Jak se zbavit nevýdělečné firmy

Odpovědnost (ručení) jednatele

Výhody a nevýhody akciové společnosti

Chyby majitele firmy

Likvidace společnosti

Výhody a nevýhody OSVČ

Partneři.

+
*
*