+420 555 333 571 info@abcdistribuce.cz

Prodej firmy

Zvažujete prodej firmy?

Nebo hledáte strategického či finančního investora, který zajistí další růst firmy? A nemáte ještě jasnou představu?
Po zjištění základních informací navrhneme další postup a společně prodiskutujeme možné podmínky prodeje.

Prodej firmy – provedeme Vás procesem

Každý prodej podniku je do určité míry jedinečný. Začátek spolupráce lze však shrnout takto:

 1. Získání úvodních informací o případu většinou prostřednictvím informačního dotazníku.
 2. Prvotní posouzení případu a diskuse ohledně připravenosti firmy na prodej, vymezení možné podoby transakce, intervalu prodejní ceny a okruhu zájemců.
 3. V návaznosti na to vám sdělíme návrh našich služeb a podmínek spolupráce.
 4. Následuje příprava mandátní smlouvy a prodejních prospektů.
 • Vlastníci ve většině případů vnímají hodnotu svého podniku výše než trh. Důvody jsou pochopitelné – podnikatelé zohledňují investované úsilí, nikoliv jeho reálný ekonomický efekt; mají k firmě až „rodičovský“ vztah; pohlíží více na minulost než na současnost a budoucnost; mnohaletá přítomnost konkrétních rizik podnikání vede k jejich podcenění („náš hlavní zákazník dosud vždy obnovil smlouvu a udělá to i v budoucnu…“) atp.
 • Naopak investoři nemají k podniku osobní vztah a postrádají detailní znalost jeho fungování a rizik. Při hodnocení rizik jsou opatrnější, což se negativně promítá do jejich pohledu na hodnotu podniku. Především však na akvizici firmy pohlíží jako na investici s určitým výnosem. Srovnávají ji s jinými druhy investic při zohlednění příslušného rizika (nákup nemovitostí, akcií, komodit, investice do rozšíření své vlastní firmy) a od toho odvíjí cenu, kterou jsou ochotni za podnik nabídnout.
  Prodej podniku je obecně dlouhodobější záležitostí.

  Pokud očekáváte dosažení rozumných prodejních podmínek, nepočítejte s řešením v řádu týdnů, ale nejméně několika měsíců a někdy i let.

  Nikdo nemůže slíbit úspěch.
  • Firmy jsou obecně hůře prodejné (likvidní) než nemovitosti. Mnoho podniků je za rozumných podmínek neprodejných nebo na prodej nepřipravených.
  • Je nespočet faktorů, které na prodejnost podniku mají vliv a které ji mohou komplikovat. Jako například nereálná cenová představa prodávajícího, vstup dalších osob do rozhodnutí prodávajícího nebo kupujícího (např. rodinní příslušníci), emoce a důvěra protistran, náhlá změna podmínek na trhu, objevení zatajených informací prodávajícím, komplikace se zajištěním financování akvizice atp. Většina těchto okolností bohužel není plně pod kontrolou brokera.
  Rozhodnutí prodat firmu.

  Rozhodnutí prodat firmu musí být vážné. Prodej podílu na společnosti vyžaduje hodně trpělivosti a úsilí. Proto pokud zde chybí odhodlání, brzy se to projeví. To jsou zejména případy, kdy podnikatelem vyřčené „prodám firmu“ je pouze reakcí na aktuální situaci na trhu, ve firmě nebo v osobním životě a nikoliv uváženým rozhodnutím.

  Prodám firmu a odejdu - tak jednoduše to nepůjde.

  Kromě prodeje podílu na společnosti s manažerskou strukturou zcela nezávislou na vlastnících by měl majitel prakticky vždy počítat s tím, že se bude po určitou dobu po prodeji ve firmě dále angažovat. Čím větší bude závislost podniku na jeho majitelích (z titulu vazby na zákazníky, klíčové zaměstnance, technické know-how atp.), tím větší budou nároky kupujícího na garantování kontinuity jeho fungování a udržení výkonnosti po prodeji. V tomto ohledu se od prodávajících v řádu měsíců až několika let očekává např. spoluúčast na řízení firmy, předávání kontaktů a know-how, odložení doplatku kupní ceny. Jinak musí majitel počítat s výrazným diskontem z prodejní ceny.

  Firmy a podniky oceňujeme podle EVA metody ocenění.

  EVA je Economic Value Added. Ekonomická přidaná hodnota představuje ekonomický zisk, který podnik vytvoří po úhradě všech nákladů včetně nákladů na cizí i vlastní kapitál. Za největší přínos ukazatele EVA lze považovat fakt, že hlavními komponentami tohoto ukazatele jsou právě mimo jiné průměrné náklady kapitálu, tedy jak náklady cizího kapitálu, tak i vlastního kapitálu.

  Z hlediska relevantní aplikace ukazatele EVA v českém prostředí je základním problémem stávající právní úprava účetnictví v ČR, kdy má při účetním zachycení ekonomického jevu i v současné době stále přednost jeho forma nad obsahem. Ač se jedná o metodu nejčastěji používanou, je také nejvíce diskutována. Hlavním důvodem jsou vstupní proměnné a to hlavně NOPAT a celkový kapitál. Tyto ukazatele představují ekonomický obraz hlavních provozních činností hospodářského subjektu, kdy jsou pro stanovení hodnoty EVA brány v potaz také průměrné vážené náklady na kapitál. Specifický je ukazatel EVA zejména v tom, že přistupuje k vyčíslení ekonomického zisku nejen za použití standardních položek finančních výkazů, ale uvedené položky modifikuje. K této modifikaci je potřeba detailnější znalost vnitřního ekonomického prostředí a činnosti daného hospodářského subjektu. Pro relevantní vyčíslení skutečného ekonomického zisku by proto měly být veškeré účetní hodnoty ukazatelů očištěny o neprovozní a neopakující se ekonomické jevy.

  V současné době existuje několik možností výpočtu ukazatele EVA, a to i v rámci ČR. Nejčastěji jsou používány následující dvě metody:

  V první, nejvíce známé a nejpoužívanější metodě, je ukazatel označován jako EVA entity a jeho hodnota je určena podle níže uvedeného vzorce. Uvedené výpočty jsou tzv. první metodikou výpočtu:

  EVA = NOPAT – C × WACC,

  nebo také

  EVA = NOPAT – NOA × WACC.

  kde:

  NOPAT - je zisk z provozní činnosti po zdanění (Net Operating Profit after Taxation),

  C - je kapitál, který je vázán v aktivech sloužících k provozní činnosti podniku

  NOA - jsou ekvivalentem kapitálu, tedy aktiva sloužící k provozní činnosti podniku (Net Operating Assets)

  WACC - jsou vážené průměrné náklady kapitálu, zahrnující veškerý kapitál zapojený do podnikání, což je kapitál věřitelů, tak kapitál vlastníků (Weighted Avarage Cost of Capital)

  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) rozděluje podniky podle EVA do následujících kategorií:

  podniky, které tvoří ekonomickou přidanou hodnotu, tj. jejich rentabilita vlastního kapitálu je větší než alternativní náklad na kapitál (re),
  podniky netvoří ekonomickou přidanou hodnotu, ale jejich rentabilita vlastního kapitálu je větší než bezriziková sazba,
  podniky mají kladnou hodnotu rentability vlastního kapitálu, ale ta je menší než bezriziková sazba,
  podniky ztrátové, jejich rentabilita vlastního kapitálu je menší než 0.
  Při použití ukazatele EVA je možné pro příslušný hospodářský subjekt určit jeho schopnost tvořit ekonomický zisk a zároveň hradit příslušné náklady na použitý kapitál, kdy tuto ekonomickou informaci není možné standardně získat z finančních výkazů dle platné legislativní úpravy ČR.

  ABC Distribuce

  1 + 1 =

  +
  +
  *
  *
  *